VILJAN ATT FÖRÄNDRAS

Vi på Iris drivs av viljan att förändra, förbättra och tänka i nya banor. Utifrån din individuella situation och ditt specifika behov erbjuder vi behandling utifrån metoder med bevisad effekt.

Vi skapar ett anpassat behandlingsprogram och stöd som behövs vid lämpligt tillfälle och på rätt nivå – för att nå varaktig förändring och ett värdigt liv.

Vi lägger stor vikt på kommunikation och samarbete mellan våra enheter för att säkerställa en god vårdkedja för dig. Vi följer kontinuerligt upp alla behandlingsprogram, både med dig och vår uppdragsgivare. Återkopplingen på innehåll och kvalitet driver oss framåt. Vår vilja att förändra finns både när det gäller det vi erbjuder och eventuella nya former för behandling.

Vår bärande tanke bygger på att se hela dig för att skapa bästa förutsättningen för dig att leva ett nyktert och drogfritt liv. Vi erbjuder dig en drogfri miljö och tillsammans med dig kartlägger vi din situation och dina behov framåt för att skapa en handlingsplan för ett fortsatt drogfritt liv. Din resa hos oss går från omhändertagande till självständighet.

VÅRA BEHANDLINGSFORMER

Nedan finner du mer information om våra olika behandlingsformer.

HELDYGNSVÅRD HVB

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård. Här bor du och deltar i behandling på plats, ofta under en längre period. Alla enheter ligger i en vacker och vilsam naturnära miljö. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket / psykiska ohälsan. Vi erbjuder även olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från beroende.

FÖRSTÄRKT EFTERVÅRD

För oss är det viktigt att du ska kunna få fortsatt vård efter din heldygnsbehandling. Därför kan alla våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors fortsätta sina behandlingar genom eftervård kopplad till de olika enheterna bland annat genom eftervårdsdagar alternativt via individuella eftervårdsamtal som genomförs fysiskt eller digitalt. Syftet med eftervården är att stötta dig för att du ska kunna ta med dig nya insikter och vanor från heldygnsvården in i vardagen. Målet med samtalen formulerar du med din uppdragsgivare och kontaktperson på Iris.

STÖDBOENDE / TRÄNINGSLÄGENHETER / SKYDDAT BOENDE

Iris erbjuder stödboende och träningslägenheter i Stockholm och Jönköping. Detta kan också vara nästa steg efter heldygnsvård HVB på väg hem mot ditt eget boende. Iris Utvecklingscenters stödboende erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Stödboendet består av enskilda lägenheter med tillgång till bemannad verksamhetslokal på gångavstånd. I Stockholm erbjuder vi även skyddat boende, och vår personal har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med skyddsärenden. Vi har även erfarenhet av hedersrelaterad problematik och att arbeta med barn.

ÖPPENVÅRD

Behandlingen utgår från samtal, både individuella samtal och samtal i grupp, med relationen i fokus. Samtalen innefattar bearbetning av missbruksproblematiken samt de psykiska svårigheterna, utifrån den helhetssyn som en integrerad behandling grundar sig på. Vi har en upparbetad samverkan med psykiatri och andra mottagningar. Vårt samverkande synsätt möjliggör en tillitsfull relation och att vi utgår från klientens perspektiv.

FAMILJEHEMSVÅRD

Iris konsulentstödda familjehemsvård erbjuder familjehemsplacering för vuxna, tonåringar och barn med psykosocial problematik – som missbruk, psykisk funktionsnedsättning och/eller annan social utsatthet. Vi erbjuder även placeringar för barn med förälder som är i behov av stöd. Familjehemsplaceringen kan kombineras med digital missbruksbehandling via Access duo.

BEHANDLINGSINNEHÅLL

Vi på Iris Utvecklingscenter jobbar med en integrerad behandling där vi tar hänsyn till både beroende och psykisk ohälsa.

Samtalsterapi KBT

Vi erbjuder en KBT-baserad behandling i individuella- och gruppterapisamtal, där vi tillsammans med dig arbetar med beteendeanalyser och beteendeskattningar. Du som klient skapar individuella handlingsplaner tillsammans med terapeuten som utvärderas och styrs av vårdplanen från uppdragsgivaren.

Social rehabilitering

En grundläggande del i vår behandling är miljöterapins strukturerade tillvaro med sömn, kost, rutiner gällande vardagliga sysslor, en meningsfull fritid samt stöd att knyta meningsfulla kontakter. Detta syftar till att erbjuda en miljö som skapar förutsättningar till positiv utveckling.

Medveten närvaro / Mindfulness

Inom Iris Utvecklingscenter är vi pionjärer i vårt sätt att arbeta med medveten närvaro för att ge ökat fokus, förbättrad hälsa, välbefinnande och livskvalitet.  Det hjälper till att bryta negativa vanor och beteenden och samtidigt stärka problemlösningsförmågan.

Hälsofrämjande aktiviteter

I vår naturliga miljö använder vi oss av aktiviteter som syftar till att stärka dina möjligheter att leva ett mer hälsosamt liv. Hos oss har du varje vecka och dag ett schema med aktiviteter att delta i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en viktig del av behandlingen, som träning och friskvård. På helgerna lagar du din egen mat, själv eller tillsammans med andra.