Så här behandlar vi trauma på Iris Utvecklingscenter

Träfåtölj framför ett fönster med blommor i

Trauma är en vanlig bidragande orsak bakom missbruk. Den som har utsatts för trauma eller har varit med om någonting traumatiskt bär ofta på smärtsamma och överväldigande känslor. De känslorna kan bli svåra att hantera. I många fall kan det leda till att den som kämpar med dem börjar självmedicinera och följaktligen utvecklar en missbruksproblematik.

På Iris utvecklingscenter har vi lång efarenhet om kopplingen mellan trauma och missbruksproblematik. Varje dag möter vi människor vars liv har påverkats av trauman. Den behandling vi erbjuder går bland annat ut på att ta hand om effekterna av trauman. Vi ser hela människan och möter våra klienters unika behov för att kunna ge dem en behandling som leder till en varaktig förändring och ett värdigt liv.

Det här är trauma

Trauma betyder skada. När vi pratar om psykiska trauman så menar vi oftast hur vi reagerar på en svår händelse. Det kan till exempel handla om att vara med om en olycka, uppleva krig eller en naturkatastrof, eller utsättas för ett brott. Psykologiska trauman kan även uppstå hos personer som upplever svår stress under en längre tid eller till följd av våld eller övergrepp i hemmet. Det kan räcka med att bara bevittna en svår händelse för att drabbas av ett trauma.

Att vara med om en traumatisk händelse får många att reagera kraftigt både psykiskt och fysiskt. Det är till exempel vanligt att utveckla sömnproblem, drabbas av mardrömmar, känna ångest och nervositet och uppleva humörsvängningar. Den traumatiska händelsen och dess efterföljande effekter påverkar många gånger även självbilden, tillit och relationen till andra människor. Ofta får den som har varit med om en traumatisk händelse svårt att släppa upplevelsen. Den finns alltid med även om vi försöker tränga undan den. Vardagliga saker och platser kan börja kännas laddade eftersom de påminner om händelsen. Den traumatiska upplevelsen kan börja återupprepas i så kallade flash-backs, där den spelas upp som en film inom oss.

Vi är alla olika och reagerar på olika sätt på trauma. Var vi befinner oss i livet spelar också roll i hur vi reagerar. Yngre reagerar i regel starkare eftersom de inte har samma erfarenheter som vuxna. Därför kan trauman från barndomen vara mycket starka.

Att vara med om någonting traumatiskt behöver inte leda till problem. Besvären efter en traumatisk händelse går ofta över av sig själva. Framför allt om det finns ett bra stöd från omgivningen. Men om besvären inte har minskat efter en månad kan den drabbade vara på väg att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Då behövs professionell hjälp.

Därför att det så viktigt med traumabehandling

I dag finns det forskning som visar på att det finns en koppling mellan effekterna av ett trauma, psykisk ohälsa och missbruk. Det är vanligt att en missbruksproblematik börjar som ett sätt att undvika de smärtsamma känslor ett trauma för med sig.

Eftersom missbruksproblematik är komplex och uppstår till föjd av flera orsaker som påverkar varandra är det viktigt att fokusera på både traumat och missbruket för att en behandling ska bli så effektiv som möjligt.

Samsjuklighet är ett begrepp för ett tillstånd där en person lever med ett missbruk samt psykisk ohälsa. Trauma är i sig inte en diagnos, men upplevelsen kan bland annat leda till att man utvecklar PTSD. När någon lider av samsjuklighet är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv där samtliga tillstånd behandlas och att insatserna samordnas. Det här är extra viktigt när det kommer till missbruksbehandling. Bland annat för att:

  • Behandlingen blir mer effektiv när den tar upp och tar itu med alla de orsaker som samverkar.
  • Risken för återfall minskar när det inte bara är missbruket som behandlas, utan även problematiken, känslorna och beteenden som ligger bakom missbruket.
  • Det är en viktig del av ett frisk och lyckligt liv. Om inte problematiken som uppkommit från exempelvis ett trauma behandlas kan den drabbade bära på det under hela sitt liv.

Så här behandlar vi trauma på Iris Utvecklingscenter

På Iris Utvecklingscenter har vi under våra 35 verksamma år mött fler än 3000 klienter. Det har gett oss unika erfarenheter och insikter kring hur vi bäst behandlar missbruk i kombination med psykisk ohälsa.

Traumahantering och behandling spelar en viktig roll för att må bättre och förändra sin livssituation. Därför utökar vi hela tiden vår kunskap om trauma och PTSD. I dag har våra medarbetare kunskap om både diagnostisering och metoder för traumafokuserad behandling. Det gör att vi kan arbeta med ett traumamedvetet bemötande och en omsorg som lindrar och behandlar effekterna av trauman.

Vi erbjuder även behandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket är en effektiv och väldokumenterad behandlingsform för bland annat posttraumatiskt stressyndrom. Den behandlingen möter våra klienters unika behov, och hjälper dem på vägen ut ur beroende och psykisk ohälsa.

På Iris Utvecklingscenter jobbar vi mycket med att utveckla våra metoder för traumabehandling. Förmågan att behandla missbruksproblematiken ökar betydligt när man får hjälp med de bakomliggande orsakerna.  När våra klienter mår bra på insidan försvinner behovet av att dämpa svåra känslor genom exempelvis självmedicinering. Det leder till en varaktig förändring.

Vill du veta mer hur vi på Iris arbetar med trauma kan du kontakta verksamhetschef Lina Romberg på lina.romberg@irisuc.se eller telefon 0392 – 375 12.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy