0171 66 07 10
Barn, unga och vuxna
Familjehemsplacering

Familjehemsvården inom Iris strävar efter att erbjuda en hög standard av omsorg och vård i familjehemmen, med målet att individen kan utvecklas i enlighet med sina specifika behov och förutsättningar.

Familjehemmen spelar en central roll genom att skapa en kärleksfull och tillitsfull miljö där den placerade individen kan känna trygghet och få den stimulans, vägledning samt struktur och stabilitet som behövs i vardagen.

Familjehemskonsulentens ansvar är att stödja och handleda familjehemmet i deras viktiga uppgift. Vi kompletterar vården i familjehemmet genom att erbjuda behandlingsalternativ i samarbete med vår partner Access Duo. Sammantaget ger det en god plattform och goda förutsättningar för individen att trivas och växa. På Iris samarbetar vi med familjehem som tar emot barn, ungdomar och vuxna.

BRA ATT VETA

Varje familjehemsplacering sker utifrån vård- och genomförandeplan och i nära samarbete med uppdragsgivare.

Familjehemmen får regelbundet enskild handledning och stöd, grupphandledning samt utbildning i ämnen som är relevanta för familjehemmen.

Alla familjehem är noggrant utredda och registerkontroller genomförs under utredningen samt därefter årligen avseende alla familjehemsmedlemmar från 15 år och uppåt.

Familjehemskonsulenterna finns tillgängliga för familjehemmen och har beredskap efter kontorstid.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

EN GOD VÅRDKEDJA

Vi på Iris drivs av viljan att förändra, förbättra och tänka i nya banor. Utifrån din individuella situation och ditt specifika behov erbjuder vi behandling utifrån metoder med bevisad effekt. Din resa hos oss går från omhändertagande till självständighet. Vi lägger stor vikt på kommunikation och samarbete mellan våra enheter för att säkerställa en god vårdkedja.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

INRIKTNING

 • Samsjuklighet/dubbeldiagnos

 • Övergreppsproblematik

 • Missbruk

 • Skolproblematik

 • Våldsutsatt (som ej är i behov av skyddat boende)

 • Självskadebeteende

 • Psykisk funktionsnedsättning

 • Psykiatrisk problematik

 • Diagnoser inom autismspektrum

 • Ätstörningar – som del i annan behandling

 • Spelberoende

 • Hemmiljöproblematik

 • Hedersproblematik (som ej är i behov av skyddat boende)

 • Kriminalitet – som del i övrig behandling

TILLÄGGSTJÄNSTER

 • Minst en av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid

 • Avlastning till familjehemmet

 • Digital missbruksbehandling via Access duo

VI SÖKER NYA FAMILJEHEM

Vi söker familjer som vill bidra med trygghet, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden. Tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller av att stödja andra människor, till exempel genom sitt arbete, är ett plus. Vi söker familjehem främst i Uppsala, Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Västmanland och Örebro län, men även Västra Götaland, Jönköping, Östergötland och Värmland. Är du nyfiken på att bli en del av Iris familjehemsvård?

Välkommen att höra av dig!

Vid intresse – kontakta oss gärna per telefon eller mail
tel 0171 66 07 10, familjehem@irisuc.se 

PERSONAL – ­KONTAKTA OSS

Emily har gått Sociala omsorgsprogrammet med inriktning barn och unga och har en magisterexamen med psykologi som huvudämne. Emily har jobbat med familjehemsvård sedan 2011, först inom socialtjänsten med barn och ungdomar och därefter som familjehemskonsulent på privat företag.

Lena är utbildad socionom sedan 1988 och har en lång och gedigen erfarenhet av socialt arbete i olika former inom socialtjänst men även inom sjukvård och skola med främst barn, ungdomar och deras familjer. Lena har under många år arbetat specifikt med familjehemsvård för barn och unga och var bland annat med och startade upp och bedrev förstärkt familjehemsvård i en kommun.

Vi har även vidareutbildning inom bland annat handledning till familjehem, lågaffektivt bemötande, Signs of Safety, Traumamedveten omsorg och vägledande samspel/ICDP.

Linda-Ida Torpe
Utvecklingschef

t 08 578 178 04
Emily Noble
Verksamhetschef/familjehemskonsulent

t 0171 66 07 14

t 0171 66 07 10
Lena Gard Skoglund
Familjehemskonsulent

t 0171 66 07 11

t 0171 66 07 10