IRIS HORISONT

Iris Horisont AB (559152-8624) är ett bolag i Iris-gruppen och startades 2017. Iris Horisont ägs till 100% av den stiftelse som all verksamhet inom Iris startades genom, Stiftelsen STAC. Iris Horisont uppdrag är att etablera och/eller förvärva verksamheter som förstärker det gemensamma erbjudandet, behandlingar och som är i linje med våra gemensamma mål och strategier. Dessutom bedriver Iris Horisont forsknings- och utvecklingsarbete, samt bedriver aktivt opinionsarbete.

PÅGÅENDE ETABLERINGAR OCH Fo/U PROJEKT

IRIS SIMTUNA AB (559229-2956)

Vårt nya HVB där vi erbjuder behandling för klienter som också har LARO behandling. Verksamheten började ta emot klienter fr o m september 2020. Läs mer här.

IRIS FAMILJEHEMSVÅRD AB (559269-4359)

Vi startade i september 2020 ett projekt med avsikt att etablera Familjehemsvård. Vi vänder oss främst till målgruppen unga vuxna, 16-25 år. Familjehemsvård kommer bli ett mycket bra komplement till vårt totala erbjudande inom Iris för våra klienter. I vår Familjehemsvård kommer vi att lägga extra mycket resurser på att utbilda och kontinuerligt på olika vis stödja våra familjer. Läs mer här.

ACCESS DUO

Under 2021 lanserar vi Access duo – en plattform som tillgängliggör behandlingsprogram digitalt och ger möjlighet till behandling och stöd där klienten är. Allt i en patientsäker användarvänlig digital miljö. Plattformen är framtagen utifrån pilottester med klienter och behandlare på Iris enheter. Klicka för att läsa mer om projektet, eller kontakta erik.andren@irisuc.se

Fo/U – RELATIONELL KAPACITET

Iris Horisont och Iris Utvecklingscenter har, tillsammans med Carsten Hornstrup PhD, från Joint Action i Aarhus i Danmark, startat ett forsknings- och utvärderingsprojekt kring Relationell kapacitet. Vi arbetar nästan uteslutande med klienter som omfattas av det vi idag kallar för samsjuklighet: en kombination av missbruk och psykisk sjukdom. Alla som arbetar med dessa klienter känner till den stora utmaningen som ligger i att koordinera de olika insatserna kring dessa klienter. Ofta brister detta och det får direkt negativ inverkan för klienten och dennes vård och rehabilitering. Det finns i dag en rad olika forskningsrapporter som ensidigt visar på betydelsen och effekten av väl koordinerade insatser för klienten. Det vi valt att integrera i vårt behandlingsarbete samt vårt kvalitetsarbete är Relationell Kapacitet. Nu implementerar vi ett webbaserat utvärderingsinstrument för att kartlägga oss själva och tillsammans med våra uppdragsgivare. Kvalitet på vårt samarbete utifrån de i forskning framtagna kritiska kriterierna som skapar hållbart och produktivt samarbete.

NEURODESIGN

På Iris Utvecklingscenter har vi alltid betraktat den fysiska miljön och vårt bemötande som en del av vår behandling. Numer finns det forskning som styrker detta. Neurodesign är en ny forskningsdisciplin som undersöker olika aspekter av den fysiska miljö och dess betydelse på hälsa och läkning. Vi har inlett ett samarbete med ledande forskare på detta område. Vi har på en av våra enheter byggt några nya klientrum utifrån ett neurodesign-perspektiv formade för att vara just en fysisk miljö som bidrar i behandlingen. För mer information kontakta Åsa Holmberg: asa.holmberg@irisuc.se

KONTAKTA IRIS HORISONT

Lowe Eriksson
Projektledare Access Duo

t 08 578 171 21