KVALITET

Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har vi definierat ett antal centrala processer. För varje process har vi identifierat de aktiviteter som ingår. För de olika aktiviteterna har rutiner tagits fram och fastställts.

Det systematiska kvalitetsarbetet är uppdelat inom följande områden:

 • Kvalitetssäkring av sociala insatser
 • Dokumentation av genomförandet av insatser
 • Rättssäkerheten för klienter
 • Beaktande av barnperspektivet
 • Rekrytering av personal
 • Avvikelsehantering och synpunkter och klagomål
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hälso-, och sjukvårdsinsatser
 • Tillgänglighet
 • Samarbete och samverkan
 • Uppföljning och utvärdering

Vårt kvalitetssystem bygger på följande grundläggande faktorer:

 • Planera
 • Leda
 • Kontrollera
 • Följa upp
 • Utvärdera
 • Förbättra verksamheten

Kvalitetssystemet kännetecknas av att:

 • All personal känner till dess innehåll och är delaktiga i dess utformning.
 • Det utgår från en tydlig målstyrning av verksamheten. För att styrningen ska anses meningsfull måste den grundas på vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.
 • Övergripande policies och rutiner är kända och utgår från våra mål och bedömningar av vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.
 • Mätbara mål och styrmått definieras för olika delar av vår verksamhet och för de insatser som ges.
 • Det finns tydliga samband mellan våra mål, de uppdrag vi tar emot och de insatser som ges.
 • Det finns en tydlig struktur för dokumentation, rapportering, uppföljning och utvärdering.

KONTAKTA OSS

För frågor kring vårt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring, kontakta vår Kvalitetschef:

Camilla Jardevall
Kvalitetschef

t 0392 375 07

KONTAKTA PLACERINGSSERVICE

Ring oss kostnadsfritt på 0200 21 77 00 eller fyll i formuläret nedan.