LARO-behandling på vårt boende i Simtuna

För den som har en problematik med ett opioidberoende kan en LARO-behandling vara vägen till ett drogfritt och självständigt liv. Det är viktigt att behandlingen utgår från varje persons individuella behov och förutsättningar. Det här är helt i linje med den filosofi vi har på Iris Utvecklingscenter: att varje människa är unik och att en personligt anpassad behandling är den bästa vägen mot ett stabilt och nyktert liv. Vi har därför anpassat våra boenden och våra behandlingar för att på ett professionellt sätt möta alla våra klienters olika förutsättningar.

Vårt behandlingshem i Simtuna är anpassat för klienter som är beviljad LARO-behandling. Vi erbjuder heldygnsvård, förstärkt eftervård och en personligt anpassad behandling med bland annat  samtalsterapi, olika former av hälso- och sociala aktiviteter och hjälp med att skapa strukturer för ett liv fritt från missbruk. Vi samarbetar med den LARO mottagning som är aktuell för klienten.

Vad är LARO-behandling?

LARO är en förkortning av ’läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende’. Det är en behandling för personer som har ett långvarigt beroende av opioider i form av droger eller läkemedel. Som till exempel morfin och heroin. Behandlingen bygger på en medicinisk del där den som behöver hjälp med sitt beroende får läkemedel (till exempel metadon eller buprenorfin) så att det sker en opioidblockad, klienten blir ej abstinent samt minskat drogsug och rehabiliteringen underlättas. Den mediciniska delen av behandlingen kompletteras med terapi, samtal, stöd och rådgivning. Kontinuerliga uppföljningsmöten sker med både region och socialtjänst.

Den som ordineras LARO-behandling ska ha fyllt 20 år (om inte särskilda skäl föreligger) och ska ha ett opioidberoende sedan minst ett år. Behandlingen bygger på frivillighet och det är klientens individuella behov och förutsättningar som styr hur behandlingen anpassas.

Det är även viktigt att undersöka och behandla eventuell samsjuklighet. Behandlingen handlar mycket om insatser för att bibehålla ett strukturerat, stabilt och drogfritt liv. Behandling är baserad på KBT, både i grupp och individuellt. Stort fokus läggs på social rehabilitering, som insatser kring ekonomi, sysselsättning, nätverk, boende etc.

I dag visar erfarenheterna av LARO att behandlingen leder till bland annat minskat missbruk, bättre hälsa, lägre dödlighet, minskad kriminalitet och att de flesta som har behandlingen bibehåller sin drogfrihet och kan leva ett självständigt liv..

Stabilitet, stöd och ett respektfullt bemötande i Simtuna

Ungefär två mil norr om Enköping ligger Iris Utvecklingscenter Simtuna. Det är en specialiserad behandlingsenhet för män och kvinnor i åldern 21–50 år som är ordinerade LARO-behandling. Verksamheten i Simtuna ligger i en mysig lantlig miljö. Byggnaden är nyligen renoverad och erbjuder en trivsam miljö med tretton klientrum på två våningar. Det vackra landskapet runt omkring enheten är perfekt för att hitta lugn och stillhet samt för friluftsliv och naturaktiviteter.

Simtuna är särskilt anpassat för dig som har ett behov av stabilitet, stimulans och en trygg och varm miljö där du kan jobba med ditt bereonde och stärka din självkänsla. Här får du förutom en personligt anpassad läkemedelsassisterad rehabilitering ett respektfullt bemötande och det stöd du behöver för att bearbeta trauma, stärka din psykiska och fysiska hälsa, arbeta med dina relationer, din livsstil och din socioekonomiska situation.

Alla våra behandlingar på Simtuna är individuellt utformade och anpassas efter dina behov och förutsättningar. Det innebär att du får en personlig plan för behandlingen. Förutom själva LARO är terapi en viktig del av din behandling. Med hjälp av genomarbetade terapimetoder får du en bra struktur som hjälper dig att förändra beteenden. Andra delar av behandlingen är till exempel familjesamtal och nätverksmöten, återfallsprevention, medveten närvaro, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), motiverande samtal samt ART (Agression Replacement Treatment).

Förutom LARO och terapi innehåller ditt schema aktiviteter som stärker din hälsa och hjälper dig att hitta nya intressen, som naturbaserade aktiviteter, foto/bild,matlagning och friskvård. Du kan också få stöd i att ordna upp din ekonomi och planera för din framtid medan du är på Simtuna.

Behandlingshemmet är bemannat dygnet runt så att du alltid kan få det stöd du behöver, när du behöver det.

Förstärkt eftervård ger dig extra stöd

LARO är en långsiktig behandlingsform som ska leda till ökad fysisk, psykisk och social livskvalitet på lång sikt. Vi erbjuder dig därför även stöd efter din behandling på Iris i Simtuna. Den förstärkta eftervården hjälper dig att ta med de nya insikter och vanor du har fått under behandlingen in i din vardag. Eftervården sker bland annat som eftervårdsdagar eller som individuella eftervårdsamtal som genomförs fysiskt eller digitalt. Vad målet med samtalen är formulerar du själv tillsammans med din uppdragsgivare och kontaktperson på Iris. Vi kan även hjälpa till med kvalificerat stödboende, träningslägenheter samt skyddat boende i Stockholmsregionen och i Jönköping.

Vill du veta mer om hur det ser ut på vårt behandlingshem i Simtuna och vad som ingår i behandlingen, samt att få svar på dina frågor eller få placeringsrådgivning, kan du klicka på den här länken.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy