ATT SKAPA BÄTTRE VÅRD

Hos oss på Iris Utvecklingscenter hittar du det trygga stödet, den individuella vägen och den varma miljön.

Vi tror på ett samhälle där alla människor som vill förändra sitt liv har rätt till bra vård. Bra vård skapas tillsammans – med klienten, närstående, vårdaktörer och myndigheter. Vi vågar utmana.

ATT FÖRÄNDRA LIV

Vi tror på kraften hos människor och rätten till ett värdigt liv. Det ger oss driv att satsa på behandling och vård som ger varaktig effekt.
Det är vårt löfte till dig, samhället och till framtiden.

VÅRA BEHANDLINGSMETODER

 • KBT, sker individuellt och i grupp. Klient och terapeut har en målsättning med terapin som kontinuerligt utvärderas, vilket och styrs av vårdplanen ifrån uppdragsgivaren. Hur terapin ska genomföras och med vilket perspektiv avgörs i samråd mellan terapeut och klient baserat på klientens problembild. Resultatet från terapin samordnas med övriga arbetsmetoder till en helhet för klient och behandlare.
 • MI, används i både individuella insatser som i gruppaktiviteter. Utgångspunkten är den fas klienten befinner sig i. Behandlaren tar inte över beslutsfattandet från klienten utan hjälper klienten att överväga fördelar och nackdelar med nykterhet och drogfrihet, liksom med att fortsätta substansbruket.
 • ÅP, sker i grupp eller individuellt utifrån klientens förmåga att genomföra kursen i grupp. ÅP är uppdelat på 10 sessioner med tillhörande hemuppgifter. Varje session berör olika teman. Vidare används ÅP i verksamhetens övriga grupper vid planering av t ex ledigheter.
 • Integrerad behandlingsmetod, sker individuellt och i grupp. Dels bygger vår behandling på att vi arbetar multiprofessionellt, där vi integrerar hälso- och sjukvård med psykosocial behandling. Samt att vi integrerar olika behandlingsmetoder t ex KBT/MI. Vi har ett eklektiskt förhållningssätt och integrerar olika psykosociala metoder utifrån de behov som finns.
 • ACT, sker individuellt och i grupp. Uppmärksamhetsträning och värderingsövningar är centrala.
 • Miljöterapi, syfte är att tillhandahålla en stabil social miljö som ger deltagarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling.
 • Traumabehandling prolonged exposure (PE), samtliga samtalsterapeuter har en traumautbildning där exponering är det centrala med både in-vivo exponering och imanginär exponering.
 • Öronakupunktur, erbjuds dagligen som ett komplement till övriga behandlingsmetoder.
 • Mindfulness, sker i grupp genom att träna på att vara här och nu med syfte att hantera inre stress.
 • Yoga, sker i grupp och är en medicinsk yoga.
 • Massage, avslappningsmassage och klassisk massage.
 • Bedömningsinstrument och medicinska test: Audit, Dudit, SCID1, MINI, ASI, mätning av alkohol i utandningsluft och urin, patientnära drogtest med urin.
 • Läkemedelsbehandling: Bla Läkemedel mot sug, Antidepressiva läkemedel, Neuroleptika samt stabiliserande Läkemedel, Insättning samt uppföljning av Centralstimulantia i samråd med ansvarig klinik på hemmaplan
 • Nedtrappning av läkemedel
 • Behovsbedömning och regelbunden uppföljning av sjuksköterska, både psykiatrisk och somatiskt
 • Läkarsamtal
 • Psykologbedömning om behov finns
 • ACT
 • ADL
 • Administrera och samordnar insatser kring LARO
 • Akupunktur
 • Arbete med våld i nära relationer/våldsutsatthet
 • Arbetsmarknadsinsatser
 • Arbetsträning
 • ART
 • ASI-utredningar (Utredning?)
 • Avlastning till familjehemmet
 • Avspänning (massage)
 • Bedömninssamtal med psykiater
 • Behandling eller insats till biologisk familj/nätverk
 • Beroendelära
 • Daglig planering/struktur
 • DBT

VÅRA/T UTBUD/TJÄNSTER

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård. Här bor du och deltar i behandling på plats, ofta under en längre period. Alla enheter ligger i en vacker och vilsam naturnära miljö. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket / psykiska ohälsan. Vi erbjuder även olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från beroende.

För oss är det viktigt att du ska kunna få fortsatt vård efter din heldygnsbehandling. Därför kan alla våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors fortsätta sina behandlingar genom eftervård kopplad till de olika enheterna bland annat genom eftervårdsdagar alternativt via individuella eftervårdsamtal som genomförs fysiskt eller digitalt. Syftet med eftervården är att stötta dig för att du ska kunna ta med dig nya insikter och vanor från heldygnsvården in i vardagen. Målet med samtalen formulerar du med din uppdragsgivare och kontaktperson på Iris.

På Iris Utvecklingscenters stödboenden fokuseras insatsen på att klara sin vardag, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk, och en meningsfull fritid. Med hjälp av en kvalificerad kontaktperson utformar vi rutiner i form av bland annat veckoplanering, samordning av kontakter och lotsning till möten, stödjande/behandlande samtal, och sysselsättning.

Iris konsulentstödda familjehemsvård erbjuder familjehemsplaceringar för vuxna, tonåringar och barn som är i behov av stöd i en familj för en längre eller kortare tid, kanske efter en behandling på någon av Iris behandlingsenheter. Vi erbjuder även placeringar för barn med förälder som är i behov av stöd. Familjehemsplaceringen kan kombineras med digital missbruksbehandling via Access duo.

Familjehemmen är en del av Iris hela verksamhet där personlig kännedom, kunskap och långsiktiga relationer är viktiga beståndsdelar, både i samarbetet och arbetet med målgruppen.

Vårt fokus utgår alltid från den placerade och att stödja familjehemmet som bidrar med trygghet, struktur, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden.

Vi har utvecklat ett bra samarbete med beroendemottagningar som utöver LARO även kan erbjuda utredningar, arbetsterapeut, rehabkoordinator, KBT och traumabehandling. För våra yngre klienter har vi samarbete med livsstilsmottagningar. Vi initierar och möjliggör dessa kontakter. Med hjälp av våra samarbetspartners på arbetsmarknaden har vi möjlighet att snabbt erbjuda en praktikplats till dig som kommer till oss.

VÅRA/T UTBUD/TJÄNSTER

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård. Här bor du och deltar i behandling på plats, ofta under en längre period. Alla enheter ligger i en vacker och vilsam naturnära miljö. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av mediciner samt fysiska problem kopplat till missbruket / psykiska ohälsan. Vi erbjuder även olika former av hälso- och sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börja skapa strukturer för ett liv fri från beroende.

För oss är det viktigt att du ska kunna få fortsatt vård efter din heldygnsbehandling. Därför kan alla våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors fortsätta sina behandlingar genom eftervård kopplad till de olika enheterna bland annat genom eftervårdsdagar alternativt via individuella eftervårdsamtal som genomförs fysiskt eller digitalt. Syftet med eftervården är att stötta dig för att du ska kunna ta med dig nya insikter och vanor från heldygnsvården in i vardagen. Målet med samtalen formulerar du med din uppdragsgivare och kontaktperson på Iris.

På Iris Utvecklingscenters stödboenden fokuseras insatsen på att klara sin vardag, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk, och en meningsfull fritid. Med hjälp av en kvalificerad kontaktperson utformar vi rutiner i form av bland annat veckoplanering, samordning av kontakter och lotsning till möten, stödjande/behandlande samtal, och sysselsättning.

Iris konsulentstödda familjehemsvård erbjuder familjehemsplaceringar för vuxna, tonåringar och barn som är i behov av stöd i en familj för en längre eller kortare tid, kanske efter en behandling på någon av Iris behandlingsenheter. Vi erbjuder även placeringar för barn med förälder som är i behov av stöd. Familjehemsplaceringen kan kombineras med digital missbruksbehandling via Access duo.

Familjehemmen är en del av Iris hela verksamhet där personlig kännedom, kunskap och långsiktiga relationer är viktiga beståndsdelar, både i samarbetet och arbetet med målgruppen.

Vårt fokus utgår alltid från den placerade och att stödja familjehemmet som bidrar med trygghet, struktur, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden.

Vi har utvecklat ett bra samarbete med beroendemottagningar som utöver LARO även kan erbjuda utredningar, arbetsterapeut, rehabkoordinator, KBT och traumabehandling. För våra yngre klienter har vi samarbete med livsstilsmottagningar. Vi initierar och möjliggör dessa kontakter. Med hjälp av våra samarbetspartners på arbetsmarknaden har vi möjlighet att snabbt erbjuda en praktikplats till dig som kommer till oss.