Så hjälper Iris Utvecklingscenter till i placeringsprocessen

Går upp för färgglad trappa

Placeringsprocessen är en viktig del av resan från omhändertagande till självständighet. För att kunna skapa en varaktig förändring i livet behövs rätt stöd vid rätt tillfälle. På Iris Utvecklingscenter säkerställer vi en god vårdkedja för våra klienter genom att lägga stor noggrannhet och personlig omtanke vid varje del av kedjan. Så här kan vi hjälpa till genom hela placeringsprocessen – från hämtning och lämning, avgiftning, behandling och eftervård till utslussning och ett självständigt liv.

Hur går en placeringsprocess till?

Vägen till ett nyktert och drogfritt liv består av flera anhalter och val. Den som kämpar med ett beroende och vill förändra sitt liv börjar med att be om eller erbjudas hjälp. Därefter väntar en process som kan bestå av bland annat avgiftning, placering på ett HVB-hem, behandling, terapi, eftervård, stödboende, hjälp med att hitta eget boende etc. Iris Utvecklingscenter hjälper till i alla steg av den här processen. För oss är det viktigt att de som kommer till oss hamnar i en miljö som passar just deras behov och förutsättningar. Vi är därför tillgängliga och kan stötta i alla delar av placeringsprocessen.

Processen inleds i regel med att socialtjänsten tar kontakt med oss och frågar om lämpliga boenden. Det kan även vara så att den som behöver behandling för sitt beroende och sina problem tar kontakt med oss via vår Placeringsservice och lämnar en förfrågan om placering. Det första vi gör är att ställa frågor så vi kan lära oss mer om den som vill komma till oss och hitta en boendeform som verkligen passar. När vi tillsammans har hittat ett passande boende bokar vi tid för ett studiebesök ute på den aktuella enheten alternativt ett digitalt studiebesök. Under det besöket kan klienten lära känna miljön närmare. Samtidigt ställer verksamhetschefen på boendet frågor om bland annat målsättning, medicinering och liknande som kan påverka behandlingen och tiden på boendet.

Då alla är överens om att det är rätt plats för behandling så hittar vi ett datum för inskrivning. Hur lång tid det tar att påbörja behandlingen beror bland annat på hur det ser ut med kötider och om klienten genomgått avgiftning. Målet är att den som söker sig till oss ska kunna få hjälp så snart som möjligt.

Avgiftning

För att få komma till ett behandlingshem krävs det att klienten är nykter och drogfri vid inskrivning. Det första steget i processen är därför i regel att genomgå en medicinisk avgiftning. Hur lång tid avgiftningen tar beror på flera olika individuella förutsättningar. Till exempel vilken typ av beroende det rör sig om samt hur länge beroendet har pågått.

Iris Utvecklingscenter har ingen egen avgiftning, men klienter på väg till oss hänvisas till en läkare i det egna landstinget för att få ett intyg. Vi samarbetar även med avgiftningsenheten Dagöholm utanför Örebro där klienterna kan skrivas in för avgiftning innan de kommer till oss. Vi kan sedan ta

över klienten då en viss nivå i avgiftningen är nådd. Iris Utvecklingscenter kan i särskilda fall hjälpa till vid hämtning och lämning från avgiftningen mot en överenskommen kostnad. Vi har även sjuksköterskor som säkerställer medicinering och arbetar med den medicinska delen av behandlingen.

Behandling och eftervård

Efter avgiftningen är det vanligaste steget att påbörja heldygnsvård på ett HVB-hem. Iris Utvecklingscenter erbjuder heldygnsvård på våra enheter i Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna. På dessa enheter får klienter bo och delta i behandling på plats under en längre tid. Hur lång tid behandlingen tar beror på varje klients behov och förutsättningar, men tiden på behandlingshemmet pågår oftast i minst tre månader.

Behandlingen bygger på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro, hjälp med nedtrappning av mediciner samt med eventuella fysiska problem kopplade till missbruket. Hos Iris Utvecklingscenter erbjuder vi även våra klienter olika typer av hälsoinriktade och sociala aktiviteter som hjälper till att skapa sunda strukturer för att nå ett självständigt liv, fritt från beroende; social rehabilitering.

Vårdkedjan slutar inte efter heldygnsbehandlingen. Vi erbjuder alla våra klienter på alla våra enheter möjligheten att fortsätta sin behandling i form av eftervård kopplad till den aktuella enheten, bland annat genom eftervårdsdagar eller via individuella eftervårdsamtal (fysiskt eller digitalt). Eftervården är ett bra stöd för att lättare kunna ta med sig nya insikter och vanor från heldygnsvården in i vardagen.

Stödboende och träningslägenheter

Det kan behövas ett steg mellan heldygnsvård på ett HVB-hem och ett eget boende. Därför erbjuder Iris Utvecklingscenter stödboenden och träningslägenheter i Stockholm och Jönköping. Där kan klienterna bo på egen hand i enskilda lägenheter. Samtidigt finns det hjälp och stöd att få dygnet runt via jourtelefon samt en bemannad verksamhetslokal på gångavstånd. Den som bor på ett av våra stödboenden kan få stöd i form av motiverande eller individuella samtal, fritidsaktiviteter, arbetsmarknadsmässiga insatser och ekonomisk coachning. Dessutom ges stödinsatser så att klienten ska kunna gå vidare till andra boendelösningar.

Här går det att läsa mer om hur våra stödboenden fungerar.

Få hjälp med din placering med Iris Utvecklingscenters Placeringsservice

Om du själv letar efter en behandling för ditt beroende och dina livsproblem kan vår Placeringsservice hitta en lämplig placering åt dig. Du lämnar din förfrågan till oss och får sedan svar från en passande enhet inom Iris Utvecklingscenter. Vi träffar efter det din arbetsgivare, handläggare och vår uppdragsgivare för att bistå med nödvändig hjälp, stöd och information.

Du kan kontakta vår Placeringsservice genom att ringa 0200 21 77 00, skicka e-post till pk@irisuc.se eller genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy