Iris Utvecklingscenter olika boendeformer

Enkoping

Hos oss på Iris Utvecklingscenter erbjuder vi en mänsklig och professionell vård som är anpassad för att möta våra klienters unika behov. Varje människa är unik, och våra behandlingsprogram och boendeformer är speciellt formade för att möta varje klients olika behov och förväntningar. För att kunna hjälpa varje människa så bra som möjligt skapar vi en individuellt anpassad vårdkedja som leder till varaktig förändring till ett värdigt liv.

Här får du veta mer om våra olika boendeformer, vår behandlingsmetodik och hur det är att börja resan mot ett bättre liv tillsammans med oss på Iris Utvecklingscenter.

Heldygnsvård på HVB-hem

Att skapa en varaktig förändring i livet handlar inte bara om terapi och vård. Det behövs även fungerande förutsättningar och en bra och trygg miljö. Att bo på ett HVB-hem är ett stöd i att få ordning på livet igen. Ett HVB-hem ska kännas så mycket som möjligt som ett riktigt hem, men med personal på plats dygnet runt som ger stöd och ser till att miljön känns trygg och säker. Iris Utvecklingscenter erbjuder HVB-hem med heldygnsvård på våra enheter i Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna.

Några av hemmen har särskilda inriktningar. Simtuna är en specialiserad behandlingsenhet för LARO-klienter (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende) medan Ryfors är en behandlingsenhet speciellt för kvinnor. När du kommer till ett av våra HVB-hem får du förutom ett boende i en lugn, vacker och trygg miljö även det stöd och den behandling du behöver. Samtalsterapi, stöd och hjälp med läkemedelsnedtrappning är några.

Samtal och terapi är bara en del av lösningen, mycket av förändringen sker när du lever ett vardagligt liv och är aktiv tillsammans med andra på boendet. Det kan hjälpa dig att bryta gamla mönster och skapa ett nytt liv. När du bor på ett av våra HVB-hem får du även stöd med att skapa struktur och sunda rutiner i ditt liv.

Behandlingen innefattar även fysisk aktivitet och din hälsa. HVB-hem är inte en permanent boendeform. Behandlingstiden varierar beroende på behov, men varar minst tre månader. Därefter kan du få hjälp med att gå vidare till ett annat boende. Till exempel en träningslägenhet eller en egen lägenhet med boendestöd och öppenvård.

Behanding på HVB-hem

På Iris Utvecklingscenter behandlar vi som sagt hela människan – substansberoende, fysisk och psykisk ohälsa. Vi har därför byggt upp vår behandling på en rad olika delar som tillsammans skapar en helhet.

När du bor på ett HVB-hem får du bland annat ta del av behandlingsformer som:

  • KBT. Kognitiv beteendeterapi bygger på att våra beteenden är inlärda och att vi kan lära oss nya. Med hjälp av KBT går det att ändra på tankar och känslor och därmed även ändra vårt beteende. Vår KBT-baserade behandling består av både individuella- och gruppterapisamtal där du får arbeta med beteendeanalyser och beteendeskattningar som leder till en individuell handlingsplan.
  • Mindfulness. Medveten närvaro är en metod för att få ökat fokus, ett lugnare sinne, större livskvalitet och bättre hälsa samt mindre stress i livet. Vi på Iris Utvecklingscenter är pionjärer i vårt sätt att arbeta med medveten närvaro för att ge ökat fokus, förbättrad hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Metoden hjälper dig att bryta dina negativa vanor och beteenden samtidigt som den stärker din förmåga till problemlösning.
  • Social rehabilitering. Behandlingen syftar till att hjälpa dig att skapa struktur och ordning i tillvaron. Vi stöttar dig i att skaffa sunda rutiner vad det gäller sömn, kost, ekonomi, vardagssysslor m.m. På helgerna får du till exempel laga din egen mat, antingen själv eller tillsammans med andra på boendet. På ett HVB-hem får du möjlighet att ha en meningsfull fritid och att knyta meningsfulla kontakter som hjälper dig att utvecklas i en positiv riktning.
  • Hälsofrämjande aktiviteter. När du stannar på ett av våra boenden får du inte bara hjälp med att lämna gamla osunda vanor bakom dig. Här finns många aktiviteter som hjälper dig att leva ett mer hälsosamt liv. Möjlighet att vara ute i naturen, olika typer av friskvård, träning, strukturerade promenader, massage m.m. När du stannar hos oss får du ett schema med aktiviteter som hjälper dig att vara aktiv och kanske till och med hitta nya intressen.

Stödboende och träningslägenheter

Iris Utvecklingscenter erbjuder även stödboende och träningslägenheter i Stockholm och Jönköping. Dessa kan fungera som ett nästa steg efter behandlingen på ett HVB-hem, då det behövs lite mer tid och stöd innan det är dags för ett helt eget hem. Stödboende kan också vara ett alternativ till HVB-hem för den som inte känner sig bekväm i ett kollektivt boende. Stödboende och träningslägenheter består av enskilda lägenheter där det går att bo självständigt. Samtidigt finns det personal i närheten dygnet runt för att ge stöd.

När du bor på ett av våra stödboenden kan du få hjälp med mycket för att kunna leva ett självständigt och värdigt liv. Du kan bland annat få stöd i form av motiverande eller individuella samtal, fritidsaktiviteter, arbetsmarknadsmässiga insatser samt ekonomisk coachning. Dessutom praktisk hjälp med legitimation, bank-ID, bankomatkort m.m. Vi kan även erbjuda stödinsatser som tar dig vidare till andra boendelösningar. Det viktiga när du kommer till oss är att du får ett fullständigt stöd som tar hänsyn till dina behov. Vi finns där för dig genom hela vårdkedjan, från beroende till ett nyktert, drogfritt och självständigt liv.

Iris Utvecklingscenters behandlingsfilosofi och metodik

Iris Utvecklingscenter är en medarbetarägd verksamhet. Vi startade 1986 med ambitionen att utveckla, förbättra och förnya den svenska missbruksvården samt att erbjuda våra klienter en ny form av högkvalitativ behandling. Att vi som jobbar på Iris Utvecklingscenter även äger verksamheten skapar ett stort personligt engagemang. Vi går till jobbet med viljan att förändra våra klienters liv till det bättre. Vi tar med oss all vår kunskap och erfarenhet och lägger ned hela vårt hjärta i det vi gör.

Vår behandlingsmetodik bygger på ett antal viktiga grunder:

  • Bemötande. Du som kommer till oss på Iris Utvecklingscenter ska bli värdigt bemött. Vi behandlar hela människan. Vi har lång erfarenhet av att behandla samsjuklighet där det förekommer en missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Vi ser hela dig för att skapa den bästa förutsättningen för dig att kunna leva ett värdigt och drogfritt liv.
  • Individuellt anpassat. Du är en unik person. Därför skapar vi ett anpassat behandlingsprogram där du får rätt stöd vid rätt tillfälle och på rätt nivå. Vi utgår från din individuella situation och dina specifika behov för att erbjuda en anpassad behandling utifrån metoder med bevisad effekt.
  • Vårdkedjan. Vi ser till hela vårdkedjan. Iris Utvecklingscenter är ett hem och ett vård- och behandlingsboende i ett. Vi erbjuder våra klienter trygghet och kontinuitet. Därför erbjuder vi även fortsatt behandling, förstärkt eftervård, stödboende och träningslägenheter efter avslutad heldygnsvård på HVB.
  • Kompetensutveckling. Vi stärker även vår personals kompetens löpande. De som jobbar hos oss vidareutbildas kontinuerligt för att kunna ge bästa möjliga stöd och vård till dig som kommer till oss.
  • Miljö. Vi satsar mycket på den fysiska miljön och estetiken på våra boenden eftersom det har en läkande effekt. Alla våra enheter ligger i vackra, vilsamma och naturnära miljöer. Vårt fokus på en läkande miljö innebär också att vi ger varje klient ett varmt, respektfullt och personligt bemötande.
  • Social rehabilitering.  Behandlingen hos Iris handlar mycket om att lära in ett nytt sätt att leva och stor del av rehabiliteringen sker mellan samtalen. På Iris Utvecklingscenter arbetar vi med att skapa rutiner och nya beteenden i vardagen. Det kan till exempel handla om att skapa struktur i vardagen genom att sätta upp och följa scheman. Vara aktiv och delta i hälsofrämjande aktiviteter och att hitta nya intressen.


Share This

Copy Link to Clipboard

Copy