Vad är samsjuklighet och hur vi arbetar med den?

pusselbitar på ett bord

Forskning visar att det finns en stark koppling mellan missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Cirka hälften av alla som har en beroendeproblematik har ofta även problem som depression eller ångest. När ett beroende diagnosticerats tillsammans med någon form av psykisk ohälsa kallas det för samsjuklighet. Det är viktigt att samsjuklighet uppmärksammas och behandlas på rätt sätt. För att en behandling ska bli så framgångsrik som möjligt och leda till ett nyktert, drogfritt och självständigt liv behöver man se till hela människan.

Här får du veta mer om vad samsjuklighet innebär, och hur vi på Iris behandlar samsjuklighet utifrån ett helhetsperspektiv.

Samsjuklighet – att ha flera diagnoser samtidigt

Samsjuklighet innebär alltså att ha två eller fler diagnoser på en och samma gång. Till exempel beroende och en psykiatrisk diagnos. Den som har samsjuklighet behöver få vård och behandling för sina samtliga tillstånd för att nå en varaktig förbättring. Forskning visar att det är vanligt med psykiatrisk samsjuklighet bland de personer som har problem med missbruk eller beroende.

Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen hade 64 procent av de kvinnor och 52 procent av de män som vårdades för intag av beroendeframkallande substanser även vårdats för en eller flera psykiatriska diagnoser. Det är också vanligare att de som lider av psykisk ohälsa ofta utvecklar problem med beroende i förhållande till den övriga befolkningen. Hos de som söker hjälp för missbruk eller beroende har cirka en tredjedel även en ångestsjukdom, och ännu fler lider av depression.

Det finns än så länge fler frågor än svar när det kommer till vad som orsakar vad. Används alkohol och droger som en form av självmedicinering mot psykisk ohälsa? Eller är det användandet av alkohol och droger som leder till problem med ångest och depression? Vi vet dock att tillstånden hänger ihop, och att båda behöver behandlas för att nå en långsiktig förändring. Det är också lätt att falla tillbaka i missbruk om det finns bakomliggande orsaker som inte har behandlats.

Så arbetar vi med samsjuklighet på Iris Utvecklingscenter

För oss på Iris Utvecklingscenter är det självklart att arbeta med hela människan och att beroende och psykisk ohälsa hänger ihop och påverkar varandra på ett negativt sätt. Vår erfarenhet är att missbruket ofta är ett sätt att hantera smärtsamma känslor och erfarenheter. Samsjuklighet är därför ett centralt begrepp i vår verksamhet och i våra behandlingar. Vi vet att ett beroende ofta är ett komplext tillstånd där psykisk ohälsa, psykosociala faktorer och missbruksproblematik hänger ihop. När någon kommer till oss för hjälp ser vi hela människan, inte bara missbruket.

För att bemöta samsjuklighet bygger våra behandlingar på flera olika typer av insatser. Till exempel KBT, motiverande samtal, fysisk hälsa, social rehabilitering och olika aktiviteter för att bryta mönster i vardagen. Här är några av de metoder vi på Iris använder oss av för att behandla samsjuklighet.

  • KBT. Kognitiv beteendeterapi är en samtalsbaserad terapi som utgår från att våra beteenden är inlärda men kan läras om. KBT används för att identifiera och förstå problematiska tankar och beteenden, för att sedan byta ut dem mot mer funktionella sådana. KBT anses vara en framgångsrik metod för att behandla samsjuklighet där missbruksproblematik är kombinerad med psykisk ohälsa. Den kognitiva beteendeterapi som är en del av vår behandling, går ut på att klienten och terapeuten tillsammans analyserar problematiken bakom ett missbruk och skapar strategier och handlingsplaner för att hantera upptäckta problem.
  • Social rehabilitering. KBT bygger inte bara på samtal, det är även en praktisk behandlingsmetod som går ut på att göra uppgifter mellan samtalstillfällen, för att bland annat bryta mönster. Terapi ger verktyg till förändring till den som lider av samsjuklighet, men själva förändringen sker i vardagen mellan terapisamtalen. Behandlingen hos Iris handlar mycket om att lära in ett nytt sätt att leva. Till exempel genom att följa scheman, skapa strukturer och sunda rutiner, delta i hälsofrämjande aktiviteter, hitta nya intressen och träna in sitt nya beteende i vardagen.
  • Motiverande samtal är en annan metod för att förändra ett beteende. Samtalen hjälper klienten att få en egen förståelse för sina problem för att sedan stärka tron på sin förändringsförmåga och öka den inre motivationen att förändra skadliga beteenden. Motiverande samtal sätter klienten i centrum, låter individen fundera och ger stöd till tankar om lösningar och mål etc.
  • Mindfulness, eller medveten närvaro, är en annan metod för att komma närmre sina tankar och känslor. Medveten närvaro handlar om att stanna upp och uppmärksamma det som händer i nuet. Det hjälper att bryta negativa mönster, tankar och beteenden. Mindfulness kan även ge klienten ett ökat fokus, ett lugnare sinne, minskad stress och därmed högre livskvalitet.
  • Träning och friskvård. Våra enheter ligger i naturnära och stillsam miljö med många möjligheter till fysiska aktiviteter med syfte att stärka möjligheterna till ett hälsosamt liv. Att vara fysiskt aktiv är inte bara bra för den fysiska hälsan. Mycket forskning visar att rörelse har positiva effekter på bland annat depression och ångest. Träning leder också till högre stresstålighet, stärkt självuppfattning och dessutom förbättrad social kompetens.

Det viktiga vid samsjuklighet är att se till individens hela livssituation för att skapa de bästa förutsättningarna. Hos Iris ser vi hela människan för att kunna ge ett anpassat behandlingsprogram som leder klienten till ett nyktert, drogfritt, mentalt sundare och självständigt liv.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy