Så här använder vi KBT för att behandla hela människan

En person håller en annan persons händer i sina

Ett beroende är ofta ett komplext tillstånd där psykisk ohälsa, psykosociala faktorer och missbruksproblematik hänger ihop på olika sätt. För att kunna hjälpa våra klienter att må bättre behöver vi se hela människan, inte bara fokusera på ett missbruk eller en diagnos.

Därför behandlar vi på Iris utvecklingscenter hela människan, inte bara missbruket.

Verksamheten bygger på flera olika typer av insatser. Stor del av våra behandlingar handlar om kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal. Men mycket fokus ligger även på fysisk hälsa och aktiviteter för att bryta mönster i vardagen.

Olika sätt att behandla missbruk

Det finns mycket hjälp att få för den som har problem med beroende. Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för hur missbruk bör behandlas. Bland de metoder som finns med i riktlinjerna finns bland annat motiverande samtal, gruppterapi, KBT och tolvstegsprogrammet. Det behandlingarna har gemensamt är att de har ett psykosocialt synsätt där samtal utgör grunden för behandlingen. Samtalen kan handla om vad som händer på insidan, till exempel tankar och känslor, men de kan även fokusera på den sociala situationen.

På Iris är det viktigt att den som söker hjälp hos oss blir värdigt bemött och får rätt behandling. Här är samsjuklighet, det vill säga missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa, ett centralt tema. Vår erfarenhet är att missbruket ofta är ett sätt att hantera smärtsamma känslor och erfarenheter. För att bryta det mönstret behövs ett helhetsperspektiv där dessa känslor bearbetas som en del av en behandling. Det innefattar bland annat att bearbeta olika känslor, psykiska problem, dåliga vanor, missbruk med mera. En central metod för det här är kognitiv beteendeterapi – KBT.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en samtalsbaserad terapi som bygger på att våra beteenden är inlärda, och att de kan läras om. Våra tankar påverkar våra känslor och beteenden. Med KBT som verktyg går det att ändra mönstret av tankar och känslor, och därmed också påverka vårt beteende. Syftet med KBT är att identifiera och förstå problematiska tankar och beteenden för att sedan byta ut dem mot de som är mer funktionella.

KBT anses vara en bra metod för att behandla en kombination av missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Metoden går ut på att klienten och terapeuten arbetar med beteendeanalyser och skapar handlingsplaner tillsammans. Till exempel kan man prata om problematiken bakom ett missbruk. Därefter tar klienten och terapeuten tillsammans fram strategier för att hantera problemen.

KBT är även en praktisk behandlingsmetod, där den som deltar får uppgifter att göra mellan samtalstillfällena. Att förändra ett beteende handlar minst lika mycket om hur vi agerar i vardagen som om hur vi tänker och känner. Det är därför en aktiv behandlingsprocess som bygger på att den som genomgår behandlingen självständigt kan använda de verktyg som man får presenterade i samtalen. 

Hur vi på Iris hjälper till att bryta mönster med KBT

Vår verksamhet bygger på att vi hjälper våra klienter med att bryta sina mönster. KBT är en viktig del av de insatser som skapar ett sundare beteende, men det är inte den enda delen. Det är viktigt att komma ihåg att samtal och terapi inte är hela lösningen. Det ger dig värdefulla verktyg för att förändra ditt liv, men själva förändringen sker mellan samtalstillfällena.

Det är därför minst lika viktigt med insatser där det går att träna in nya mönster i vardagen. KBT börjar kanske i samtalen, men metoden kommer till sin fulla rätt i vardagens aktiviteter. Att få hjälp hos oss på Iris handlar minst lika mycket om att lära sig leva på ett nytt sätt. Till exempel genom att följa scheman, delta i hälsofrämjande aktiviteter, få nya intressen och att träna in sitt nya beteende.

KBT-behandling, aktiviteter och struktur

På Iris Utvecklingscenter jobbar vi med en integrerad behandling som bland annat bygger på en kombination av samtalsterapi, medveten närvaro, stöd, hälso- och sociala aktiviteter. Vi tar hänsyn till både missbruksproblemen och den psykiska hälsan så att de som kommer till oss kan skapa strukturer för ett liv fritt från beroende. Det gör vi genom att erbjuda:

  • En strukturerad tillvaro där sömn, kost, rutiner och vardagliga sysslor är i balans.
  • Hälsofrämjande aktiviteter som träning och friskvård som hjälper till att leva ett hälsosamt liv.
  • Att arbeta med medveten närvaro (mindfulness) för att få ökat fokus, ett lugnare sinne, mer livskvalitet och bättre hälsa samt mindre stress i livet. Medveten närvaro är liksom KBT en metod att bryta negativa vanor och beteenden.
  • Sociala aktiviteter som hjälper till att normalisera livet och skapa strukturer för en hälsosam och fungerande vardag.
  • En naturlig och stillsam miljö. Alla våra enheter ligger i en vacker och vilsam naturnära miljö där det är lätt att hitta aktiviteter som hjälper till att leva ett hälsosamt liv.

Det är så här vi behandlar hela människan. Genom att se till alla problem och alla möjligheter. Utifrån varje klients individuella situation erbjuder vi en behandling där KBT, stöd, aktiviteter, strukturer och sammanhang ger kraft och vilja att tänka på nya sätt och förändra till det bättre.

Här kan du läsa mer om våra behandlingsformer och metoder.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy