Stöd och hjälp för individer i våldsamma relationer

våld i nära relationer

Våld i nära relationer är något som främst drabbar den som är utsatt för våld men är samtidigt något som samhället i stort drabbas av. Den som utsätts för våld behöver hjälp och stöd både för att ta sig ur den destruktiva relationen och för att kunna bearbeta de minnen och trauman som kan följa med efteråt.

Vad innebär våld i nära relationer?

När vi pratar om våld i nära relationer menas alla typer av våld mellan närstående. Till exempel hetero- och homosexuella parrelationer samt andra familje- och släktrelationer. Enligt Brottsförebyggande rådet är det rapporterade våldet i en nära relation i 85% av fallen riktat från en man mot en kvinna. Enligt NCK:s undersökning ”Våld och hälsa” uppgav 20% av kvinnorna att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner, och 14% uppgav att de utsatts för fysiskt våld.

Alla kan utsättas för våld och den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn eller någon annan anhörig. Med våld menas varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. Våld är inte ett sätt att visa kärlek, utan används ofta för att utöva makt och kontroll över en annan person.

Våld är ett lagbrott, och ansvaret ligger alltid hos den som utövar våldet. Aldrig hos den som utsätts för det. Våld i nära relationer är inte bara ett brott utan även ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.

Vilken hjälp finns att få vid våld i nära relationer?

Du som är utsatt för våld i en relation är inte ensam. Det finns mycket hjälp att få. Är situationen akut ska du kontakta polisen på telefon 112. Ett annat viktigt stöd är Kvinnofridslinjen. Det är en nationell stödtelefon där den som är utsatt för våld kan få stöd och rådgivning från professionella inom området. Du når Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50.

Du kan också få hjälp genom att kontakta socialtjänsten i din kommun, stödorganisationer och kvinnojourer. Du kan hitta kontaktuppgifter till socialtjänsten, socialjour, lokala jourer och andra organisationer på din kommuns hemsida. Om du följer den här länken så kommer du till en sida som samlat information om vilka myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig. Via Unizon och ROKS kan du söka efter en jour nära dig.

Den som lämnar en nära relation med våld och förtryck behöver ofta bearbeta det som har hänt. Den här typen av relationer lämnar ofta spår i form av starka minnen och trauman. På Iris Utvecklingscenter jobbar vi med traumabehandling på alla våra enheter.

På Iris Utvecklingscenter ser vi hela människan, dess livssituation och arbetar med rätt insatser för både beroendeproblematik och pyskisk hälsa med målsättningen en fungerande och hållbar vardag.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy